logo Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika
logo EU, Európsky fond regionálneho rozvoja - Spoločne bez hraníc
logo Trenčianskeho samosprávneho kraja
Stránka realizovaná
v rámci mikroprojektu
„Výpravy za vzájomným
kultúrnym poznaním“
Tento mikroprojekt je
spolufinancovaný Európskou
úniou, z prostriedkov
Fondu mikroprojektov
spravovaného Trenčianskym
samosprávnym krajom

Radlinský Andrej Ľudovít

Andrej Radlinský

* 8. júl 1817, Dolný Kubín
† 26. apríl 1879, Kúty

redaktor, vydavateľ, jazykovedec, náboženský spisovateľ

 

Rodina

Pochádzal zo starej a uvedomelej oravskej rodiny. Narodil sa 8. júla 1817 v Dolnom Kubíne, o 2 mesiace predčasne, čo sa prejavilo aj na jeho menšom vzraste. Otec Andreja Radlinského, Ondrej Radlinský, študoval na piaristickom gymnáziu v Ružomberku a neskôr v Jágri. Stal sa úradníkom a v rokoch 1848-49 kubínskym richtárom. Matka Alžbeta Radlinská, rod. Bernoláková, bola dcérou brata Antona Bernoláka. Andrej Radlinský mal dvoch bratov, Jána a Štefana a sestru Máriu. Štefan sa stal tiež kňazom a bol farárom v Dolnej Lipnici. Zaoberal sa teologickými otázkami. Napísal latinskú učebnicu pastorálnej teológie. Za túto prácu mu bol priznaný titul pápežského protonotára. Ján sa stal úradníkom.

Štúdiá a pôsobenie

Andrej základné vzdelanie dostal v Kubíne od učiteľa Žaškovského, známeho hudobníka, s ktorým Radlinský bol v kmotrovskom pomere. V roku 1827 odišiel na gymnázium do Ružomberka a dokončil tri triedy. Potom odišiel do Kremnice, kde jeden rok študoval skladbu. Na ďalšie štúdium odišiel v roku 1831 do Budína. Tam skončil 5. a 6. triedu gymnázia. Po dvojročnom pobyte v Budíne 16 ročný Radlinský odišiel do prípravného Bratislavského seminára, kde pobudol rok a potom odišiel na ďalšie štúdium do Trnavy, kde 2 roky študoval filozofiu. Napokon odišiel na štúdium do Viedne. Venoval sa aj štúdiu jazykovedy. V roku 1841 získal titul doktora filozofie na Piešťanskej univerzite. Budín sa stal jeho 1. kňazským pôsobiskom. Po príchode do Budína vstúpil do Hamuliakovho Spolku milovníkov reči a literatúri slovenskej, namiesto práve zomrelého ujca Jozefa Bernoláka, po ktorom prebral aj spolkové účastniny. Andrej pobudol v Budíne iba rok. Stal sa kaplánom v Štefultove pri Banskej Štiavnici. Onedlho v Zlatých Moravciach a v roku 1843 v Banskej Štiavnici. Bol spoluzakladateľ Matice Slovenskej, Spolku Svätého Vojtecha. Redaktor,vydavaťeľ a zostavovateľ náboženských publikácií. Zaslúžil sa o poslovenčenie a neskôr záchranu banskobystrického gymnázia, usiloval sa založenie slovenskej právnickej akadémie v Banskej Bysrici, nastolil aj potrebu zriaďovania pôrodných sál na Slovensku. Vydával rôzne školské pomôcky a príručky, jeho učebnica Školník bola významným prostriedkom pri pozdvihnutí vzdelanostnej úrovne slovenského národa.

Zomrel 20 apríla 1879 a pochovaný je v Kútoch. Dnes je po ňom pomenovaná Cirkevná škola Andreja Radlinského v Dolnom Kubíne.


Raz cez deň som sa vybrala do parku. Akosi ma premáhala únava až som zaspala. Sníval sa mi sen, že som sa prechádzala po parku a uvidela som pána, ktorý sedel na lavičke. Bol nižšej postavy, mal hnedé vlasy a okuliare. Mal príjemný hlas. Pozdravila som ho a on mňa tiež. Začali sme sa rozprávať. Z rozprávania som sa dozvedela, že je kňaz. Bol ku mne veľmi milý. Zrazu ma prebudil budík. Škoda. Bol to iba sen.

Zdroj: Hlaváč, Albert: Andrej Radlinský. Trnava: SSV, 1994; www.radlinskeho.sk; www.wikipedia.org; spracovala Alžbeta Smoleňová