logo Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika
logo EU, Európsky fond regionálneho rozvoja - Spoločne bez hraníc
logo Trenčianskeho samosprávneho kraja
Stránka realizovaná
v rámci mikroprojektu
„Výpravy za vzájomným
kultúrnym poznaním“
Tento mikroprojekt je
spolufinancovaný Európskou
úniou, z prostriedkov
Fondu mikroprojektov
spravovaného Trenčianskym
samosprávnym krajom

Zrealizované podujatia

Zobr. počet 

Kreslo pre hosťa s Blaženou Mikšíkovou

Cyklus podujatí s názvom Kreslo pre hosťa, ktorý organizuje Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, pokračoval 20. decembra 2011 stretnutím so spisovateľkou Blaženou Mikšíkovou.

Kreslo pre hosťa s Metodom Macekom

V posledný novembrový deň roku 2011 sme v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka v rámci cyklu Kreslo pre hosťa privítali strážcu Národného parku Veľká Fatra a zároveň správcu Ekocentra a Záchrannej stanice v Zázrivej Metoda Maceka, ktorý prítomným predstavil svoju prácu i spomínané zariadenia.

Kreslo pre hosťa s Petrom Hubom

Dňa 27. októbra 2011 sa v priestoroch Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne konalo prvé z cyklu stretnutí so zaujímavými osobnosťami regiónu Orava pod názvom Kreslo pre hosťa. Naše pozvanie v tento deň prijal historik, vydavateľ a prozaik Peter Huba.

Kreslo pre hosťa s Tomášom Točekom

Štvrté podujatie z cyklu Kreslo pre hosťa sa konalo 26. januára 2012 o 16.00 hod. v priestoroch náučného oddelenia Oravskej knižnice Antona Habovštiaka.  Naším hosťom bol Ing. Tomáš Toček, ktorého skalní účastníci podujatí organizovaných knižnicou poznajú najmä ako lídra literárneho klubu Fontána, autora, ktorý ma za sebou už aj knižný debut s názvom Univerzita vymáhača (Epos : Ružomberok, 2009). 

Letné tvorivé workshopy v Zázrivej

V dňoch 1.-3. júna 2012 sa 20 detí a 6 knihovníkov z Českej republiky i zo Slovenska zúčastnilo tvorivých workshopov, ktoré sa konali v dolnooravskej obci Zázrivá. Cieľom podujatia bolo predstaviť deťom atraktívnym a neformálnym spôsobom nové vedomosti o ľudovej architektúre, remeslách, tradíciách a zvykoch v regióne dolnej Oravy a blízkom okolí, a tiež spoznať niektoré prírodné zaujímavosti regiónu.

Medzinárodný seminár

Jednodňový seminár pod názvom Knižnice a vydavateľstvá – ich postavenie a možnosti v súčasnej spoločnosti sa uskutočnil dňa 23. mája 2012 v aule Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne. Poskytol priestor na výmenu odborných skúseností v oblasti knižnično-informačnej práce, prezentáciu regionálnych i slovenských vydavateľstiev, ako aj zhodnotenie pokračujúcej spolupráce obidvoch partnerov.

Nedokončený príbeh

Čitateľské a výtvarné dielne pre slovenské a české deti s vyhodnotením najlepších prác prebiehali v obidvoch partnerských knižniciach od novembra 2011 do januára 2012. Deti mali za úlohu pomôcť dokončiť profesionálnym spisovateľom ich vlastné príbehy a následne ich ilustrovať v podobe komiksu. Slovenské deti dotvárali príbehy autorov z Karvinej, Zuzany Pospíšilovej a Michala Rybára, deti z Českej republiky pracovali s textami nášho regionálneho autora, Petra Hubu. Celkove sa do čitateľských a výtvarných dielní zapojilo viac než 1000 detí z Oravy a Karvinej.  Najlepšie výtvarné a literárne práce z oboch regiónov boli zaradené do unikátnej knižky, ktorá spája dokončený text príbehu a kreslený komiks.

Park osobností partnerských regiónov

Rozšírenie webstránky Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne o portréty osobností Oravy a Moravsko-sliezskeho kraja za účelom propagácie regiónov. Na tvorbe tejto aktivity sa podieľali deti a mládež z obidvoch partnerských knižníc, vypracovaním medailónov známych postáv svojho regiónu, ktoré by podľa nich mali poznať aj ich kamaráti spoza hraníc. Výsledkom ich snaženia je malá virtuálna encyklopédia – Park osobností partnerských regiónov.

Po stopách osobností

Výstava materiálov, dokumentov a publikácií, ktoré prezentovali významné osobnosti obidvoch regiónov, bola vstupným podujatím mikroprojektu „Výpravy za vzájomným kultúrnym poznaním“, ktorý realizuje Oravská knižnica Antona Habovštiaka v spolupráci s Regionální knihovnou Karviná v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013.

Priateľská noc

Spoločné nočné čítanie pre 10 českých a 10 slovenských detí a 6 pracovníkov oboch knižníc sa konalo v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne 23. marca 2012. Pracovníci a detskí účastníci  obidvoch knižníc predstavili v rámci hodín zážitkového čítania, čitateľských a výtvarných dielní svoje partnerské regióny, ich zvyky, tradície, literatúru, kultúru. Účastníci navštívili aj jednotlivé oddelenia Oravskej knižnice a počas výletu mestom spoznali jeho pamiatky, prírodu a rôzne zaujímavosti. Získané vedomosti si deti overili v literárno-vedomostnom kvíze Knižný Vševedko.