logo Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika
logo EU, Európsky fond regionálneho rozvoja - Spoločne bez hraníc
logo Trenčianskeho samosprávneho kraja
Stránka realizovaná
v rámci mikroprojektu
„Výpravy za vzájomným
kultúrnym poznaním“
Tento mikroprojekt je
spolufinancovaný Európskou
úniou, z prostriedkov
Fondu mikroprojektov
spravovaného Trenčianskym
samosprávnym krajom

Medzinárodný seminár

Ilustračný obrázok

Jednodňový seminár pod názvom Knižnice a vydavateľstvá – ich postavenie a možnosti v súčasnej spoločnosti sa uskutočnil dňa 23. mája 2012 v aule Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne. Poskytol priestor na výmenu odborných skúseností v oblasti knižnično-informačnej práce, prezentáciu regionálnych i slovenských vydavateľstiev, ako aj zhodnotenie pokračujúcej spolupráce obidvoch partnerov.

Úvodný príspevok Aleny Javorkovej z Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne predstavil prítomným projekt Výpravy za vzájomným kultúrnym poznaním, v rámci ktorého sa seminár uskutočnil. V podobnom duchu sa nieslo vystúpenie Boženy Blaháčovej, zástupkyne riaditeľky Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi, ktorá prezentovala projekt svojej domovskej inštitúcie s názvom Čarovné čítanie v knižnici. Slová riaditeľa Oravskej knižnice, promovaného historika Petra Hubu, priblížili prítomným dejiny Oravy prostredníctvom edičnej činnosti regionálneho vydavateľstva Janka Hubová, ktoré vydalo desiatky monografií oravských obcí, a tiež historické romány i povesti z regiónu. Mgr. Emília Antolíková, riaditeľka Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou zaujala publikum prezentáciou Na ceste k dobrej knižnici, v ktorej vyslovila presvedčenie, že cesta k zvyšovaniu kvality knižnično-informačných služieb vedie prostredníctvom transformácie našich knižníc na komunitné centrá. Zástupkyňa riaditeľa Vydavateľstva Perfekt a šéfredaktorka časopisu Fifík, Mgr. Magdaléna Gocníková, predstavila edičnú filozofiu vydavateľstva i najvýznamnejšie tituly, vrátane horúcich noviniek. Na seminári tiež prvý krát verejne zaznelo meno víťaza aktuálneho ročníka populárnej súťaže o najlepšiu poviedku pre deti. Záverečné príspevky patrili zástupcom Regionálnej knižnice Karviná. Mgr. Markéta Kukrechtová, zástupkyňa riaditeľky, predstavila prítomným rekonštrukciu karvinskej knižnice, vďaka ktorej sa stala spoločensko-kultúrnym centrum so službami presahujúcimi klasické ponímanie verejnej knižnice. Michaela Unucková zoznámila poslucháčov s najzaujímavejšími aktivitami oddelenia pre deti a mládež v prezentácii nazvanej Na lovu za dětskou duší. Súčasťou podujatia bola výstava produkcie oboch spomínaných vydavateľstiev.

Podujatie sa uskutočnilo ako súčasť mikroprojektu „Výpravy za vzájomným kultúrnym poznaním“, ktorý realizuje Oravská knižnica Antona Habovštiaka v spolupráci s Regionálnou knižnicou Karviná v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom.

(mk)