logo Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika
logo EU, Európsky fond regionálneho rozvoja - Spoločne bez hraníc
logo Trenčianskeho samosprávneho kraja
Stránka realizovaná
v rámci mikroprojektu
„Výpravy za vzájomným
kultúrnym poznaním“
Tento mikroprojekt je
spolufinancovaný Európskou
úniou, z prostriedkov
Fondu mikroprojektov
spravovaného Trenčianskym
samosprávnym krajom

Park osobností partnerských regiónov

Ilustračný obrázok

Rozšírenie webstránky Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne o portréty osobností Oravy a Moravsko-sliezskeho kraja za účelom propagácie regiónov. Na tvorbe tejto aktivity sa podieľali deti a mládež z obidvoch partnerských knižníc, vypracovaním medailónov známych postáv svojho regiónu, ktoré by podľa nich mali poznať aj ich kamaráti spoza hraníc. Výsledkom ich snaženia je malá virtuálna encyklopédia – Park osobností partnerských regiónov.

Touto atraktívnou aktivitou s využitím moderných informačno-komunikačných technológií sme chceli podporiť záujem detí poznanie vlastného a partnerského regiónu a naučiť ich prezentovať výsledky svojej práce. Obsah webu môže byť využitý aj ako didaktický materiál na hodinách vlastivedy, literatúry či dejepisu.